Acceptans av smärta i laboratoriestudier

Laboratoriestudier är forskning som görs under en kort tidsperiod och i miljöer där de fysiska förutsättningarna är i stort sett lika för alla försökspersoner. Ofta använder man personer som inte lider av långvarig smärta och utsätter dem i stället för någon form av smärtsam stimulering, till exempel kyla, värme eller svaga elstötar. Ett vanligt upplägg är att man därefter ber deltagarna att prova några olika sätt för att hantera denna smärta, till exempel acceptans eller distraktion och sedan utsätter dem för samma smärta igen för att undersöka hur bra de olika metoderna fungerar.

Sammanfattningsvis pekar flera studier på att acceptans fungerar bra. Jämförelser med andra coping- eller hanteringsstrategier visar att acceptans är bättre eller lika bra som till exempel när försökspersonen försöker låta bli att tänka på smärtan eller distrahera sig ifrån den. Några av laboratoriestudierna har också visat på betydelsen av att använda livsvärden för att öka motivationen att göra något påfrestande medan man har ont.

Mer om behandlingsstudier

Mer om sambandsstudier

Allmänt om forskningen bakom ACT

Vetenskapliga referenser