Forskning om acceptans och smärta

Sambandsstudier görs för att undersöka sambanden mellan olika faktorer, till exempel smärta, acceptans och livskvalitet. Det är sedan tidigare känt att smärta spelar stor roll för livskvaliteten. Den nya, och för ACT-behandling relevanta, frågeställningen handlar om huruvida acceptans spelar en betydande roll för relationen mellan smärta och livskvalitet. Denna typ av forskning görs för att värdera de idéer och principer som ligger till grund för ACT som behandlingsmodell. En del av att utveckla en behandling som handlar om acceptans av smärta handlar därför om att undersöka om patientens förmåga att acceptera sin smärta är viktig för till exempel möjligheten att klara av vardagen på ett bra sätt. Om det inte finns stöd för detta samband saknas alltså argument för att utveckla eller använda acceptansstrategier i behandlingen.

Det finns i dag en mängd studier som undersökt betydelsen av acceptans och andra ACT-metoder för att hantera smärta. I korthet visar dessa studier att acceptans av obehag är en viktig del av att kunna agera i linje med sina värden och klara av vardagen på ett bra sätt. Ju bättre förmåga att acceptera obehag, desto större möjligheter att kunna agera i riktning mot mål och livsvärden i stunder av smärta eller andra påfrestande upplevelser. Med andra ord bekräftar dessa forskningsresultat den ACT-baserade hypotesen att ökad acceptans av smärta ger ett större handlingsutrymme. I flera vetenskapliga studier har man till och med sett att acceptans eller förmågan att styra mot långsiktiga mål i stället för kortsiktig smärtminskning påverkar funktionsnivån mer än själva upplevelsen av smärtan.

Nyligen undersöktes här på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling relationen mellan smärta, beteendemässig flexibilitet och funktionsförmåga hos människor som drabbats av whiplashskada. De statistiska analyserna visade att de begränsningar som smärtan skapade till stor del påverkades av patientens förmåga att acceptera sitt obehag och välja handlingar i linje med sina livsvärden.

Mer om forskningen om ACT-behandling och laboratoriestudier.

Vetenskapliga referenser