Varför ACT vid långvarig smärta?

Den terapiform vi jobbar med på Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska Universitetssjukhuset kallas ACT, Acceptance and Commitment Therapy. ACT är en vidareutveckling inom KBT, kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga stödet för ACT har ökat kraftigt de senaste tio åren och ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta.

Hur går då behandlingen till?

Innan själva behandlingsarbetet startar görs en noggrann kartläggning av svårigheterna, en så kallad beteendemedicinsk bedömning, där vi ställer frågor om patientens symptom och hur de påverkar vardagen. Detta ligger till grund för bedömningen av om ACT kan vara en lämplig behandling.

En viktig del av behandlingen är att klargöra vad långvarig smärta är, och vad den inte är. Akut smärta, den smärta som uppstår när man skadar sig, fungerar som en viktig varningssignal. Det är kroppens sätt att berätta att något är fel och smärtan förmedlar då budskapet att det kan vara farligt att göra vissa saker. Den akuta smärtan leder mer eller mindre automatiskt till försiktighet och undvikande av situationer som ökar smärtan, och detta beteende är alltså en viktig del i att hjälpa kroppen att återhämta sig.

Långvarig smärta är något helt annat, även om den oftast upplevs likadant. Långvarig smärta kan, något förenklat, beskrivas som att kroppens varningssystem har hakat upp sig. Likt ett brandlarm som ljuder fastän det inte finns någon eld förekommer den långvariga smärtan ofta trots att det inte finns någon skada eller sjukdom. Signalen kan då felaktigt uppfattas som att det är farligt att röra på sig eller något kommer att förvärras.

En viktig del av terapin består i att patienten, med vår hjälp, formulerar sina livsvärden – med andra ord vad som gör livet värt att leva. Utifrån dessa livsvärden arbetar vi tillsammans fram mer konkreta mål för förändringsarbetet.

Smärta skapar ofta svårigheter att göra sådant som annars hade varit självklara delar av en aktiv och meningsfull vardag.  ACT handlar om att träna upp sin förmåga att hantera smärtan på ett effektivt sätt. Att öka sin möjlighet att göra annorlunda i situationer med smärta eller annat obehag, för att kunna leva mer i linje med sina livsvärden.

Det är naturligt och fullt förståeligt att man vill minska sin smärta eller andra liknande symptom. Men hur hanterar man den smärta som inte ger vika, mer än till viss del eller under en kort stund?

ACT handlar inte i första hand om att minska smärtan. Istället handlar ACT om att förändra det som man själv har möjlighet att påverka: hur man agerar i närvaro av en smärta som är svår att ta bort eller minska. I korthet är målsättningen med en ACT-behandling att öka förmågan att agera i linje med livsvärden också i situationer som präglas av smärta och annat obehag. Men, att göra mer av det som känns viktigt kan medföra att smärtan består, eller till och med ökar. Att acceptera smärta och annat obehag handlar därför om att öka möjligheten att förändra sitt beteende. Men, vad menas med acceptans?

Det händer att acceptans förväxlas med resignation och missförstås som att man ska ge upp ambitionen om ett bättre liv och nöja sig med vad man har. ACT handlar i stället om det motsatta; att acceptera sådant som man inte direkt kan styra över för att öka sina möjligheter att ändra på det som man kan välja. Med andra ord handlar acceptans om att tillåta den svårbehandlade smärtan att vara en del av upplevelsen, för att därigenom kunna välja att göra sådant som är viktigt i livet men som också riskerar att öka smärtan. Acceptans är alltså ett beteende som handlar om att hantera smärta eller andra former av obehag för att bättre kunna ta tillvara på livet.

Obehagliga upplevelser väcker automatiskt en impuls att minska obehaget. Arbetet med att ändra sitt beteende kan på sätt och vis sägas handla om att ta kontroll över sina handlingar när obehagliga upplevelser tenderar att styra agerandet bort ifrån livsvärden. Att kunna acceptera obehag ökar möjligheten att välja sitt agerande, och är därför en del av detta arbete. Ett annat är att få sina upplevelser på distans, på ett betraktelseavstånd. Genom att bli medveten om vad som händer på insidan, det vill säga tankar, känslor och kroppsliga upplevelser, kan man öka sin förmåga att välja om dessa upplevelser ska få styra beteendet. Man kan med andra ord öva upp sin förmåga att aktivt välja sina handlingar genom att bli mer medveten om vad man tänker och känner, och hur det påverkar vad man gör.

Möjligen kan det som beskrivs tyckas enkelt, men att förändra sitt beteende är svårt. Det handlar om en livsstilsförändring som ofta är allt annat än lätt. Vår roll i behandlingsarbetet är inte att göra själva förändringen, utan att hjälpa patienten att se vilka förändringar som behöver göras och att stötta henne eller honom i detta arbete.

I den vanliga behandlingen träffar vi patienten varje vecka, och kan då diskutera och öva de beteenden som står i fokus för förändringsarbetet. På senare tid har också behandlingar som görs över internet visat sig fungera mycket bra för många människor, även när det gäller ACT vid långvarig smärta. Studier har också pekat på att självhjälpsböcker kan vara ett viktigt och användbart stöd för personer som själva vill arbeta med att göra förändringar i sitt liv.

Vi har därför arbetat med att ta fram denna självhjälpsbok som bygger på vår behandlingsmodell, och som vi tror kan hjälpa dig att själv hitta vägar för att bättre ta tillvara på ditt liv.